skip to Main Content

خمیر و شیرینی – بخش سوم

تا به اینجا انواع خمیرها را می‌شناسیم و می‌دانیم که دو روش برای تهیه خمیر تارت و پای وجود دارد. دیگه کم‌کم به بحث‌های جذاب نزدیک‌و نزدیک‌تر می‌شویم: با احتیاط عمل کنید چون این خمیر‌ها سبک هستند نباید وقتی که…

Read More
Back To Top